D.O.O. TRANS-EXPRESS ZA ŠPEDICIJU, TRGOVINU I USLUGE
NOVI SAD, SLOBODANA JOVANOVIĆA 15/I         INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER  
   

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: DOO TRANS-EXPRESS NOVI SAD
Sedište Društva je: 21 000 Novi Sad, Slobodana Jovanovića 15/I
Društvo je registrovano kod Agencije za privredne registre pod brojem 7935/2005
Poslovno ime banke je: Vojvođanska banka A.D. Novi Sad,  broj tekućeg računa je 355-1005411-13
PIB: SR101644876,   PDV: 132698599,    Matični br.: 08260150,    Šifra delatnosti: 60250
Osnivački kapital Društva je: upisan (novčani) kapital 5.648,44 eura od čega je ceo iznos uplaćen.    Društvo je jednočlano.

Tel/fax:   + 381 21/ 300-319, 400-319                      e-mail:texp@EUnet.rs
                + 381 21/ 402-755, 6393-587                    www.trans-express.co.rs
Fax:         + 381 21/ 301-397                                     mob.:  + 381 63/ 522-672


   PREDMET:  NALOG ZA IZVOZNO CARINJENJE

IZVOZNIK:
ADRESA:
PIB:
TELEFON:
ODGOVORNO LICE:


PROIZVOĐAČ:
ADRESA:
PIB:


KUPAC:

ROBA:
TARIFNI BROJ:
(za svaku stavku na fakturi ili specifikacija u prilogu)
KOLIČINA U JEDINICI MERE:
VREDNOST U VALUTI:


PARITET ISPORUKE:

REDNI BROJ KONTROLNIKA:

VOZILO REGISTARSKA OZNAKA:

VOZAČ:  IME I PREZIME     
                
BROJ PASOŠA

GRANIČNI PRELAZ ISTUPA:

DA LI JE POTREBNO IZDAVANJE OBRASCA EUR1?          
   DA          NE

DA LI JE POTREBNO IZDAVANJE DODATNIH OBRAZACA?
(npr. FITO, SERTIFIKAT O KVALITETU I SL.)
   DA          NE

DA LI JE POTREBNO OVERITI JC1 PO ISTUPU IZ ZEMLJE?       
   DA          NE

ŠPEDITERSKA USLUGA:
CARINSKA GARANCIJA:
AKO IMATE SOPSTVENU GARANCIJU BROJ:
KORIŠĆENJE NAŠIH USLUGA IZNOSI
do iznosa zaduženja            250 000,00 din  =  1 000,00 din
svakih sledećih započetih    250 000,00 din  po   500,00 din
(bankarska garancija je neophodna pri izvozu robe, jer se Uprava Carine time obezbeđuje - ne garantuje iznos PDV 18% ako roba ne istupi iz zemlje)

Za sve sporove nadležan je sud u Novom Sadu.
Overom ovog naloga odgovaramo materijalno i krivično za tačnost unetih podataka. U slučaju da zbog netačnih podataka firma “TRANS-EXPRESS” doo pretrpi bilo kakvu štetu prihvatamo da nadoknadimo u celosti sve te troškove.