D.O.O. TRANS-EXPRESS ZA ŠPEDICIJU, TRGOVINU I USLUGE
NOVI SAD, SLOBODANA JOVANOVIĆA 15/I         INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER  
   

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: DOO TRANS-EXPRESS NOVI SAD
Sedište Društva je: 21 000 Novi Sad, Slobodana Jovanovića 15/I
Društvo je registrovano kod Agencije za privredne registre pod brojem 7935/2005
Poslovno ime banke je: Vojvođanska banka A.D. Novi Sad,  broj tekućeg računa je 355-1005411-13
PIB: SR101644876,   PDV: 132698599,    Matični br.: 08260150,    Šifra delatnosti: 60250
Osnivački kapital Društva je: upisan (novčani) kapital 5.648,44 eura od čega je ceo iznos uplaćen.    Društvo je jednočlano.

Tel/fax:   + 381 21/ 300-319, 400-319                      e-mail:texp@EUnet.rs
                + 381 21/ 402-755, 6393-587                    www.trans-express.co.rs
Fax:         + 381 21/ 301-397                                     mob.:  + 381 63/ 522-672


   PREDMET:  NALOG ZA NAKNADNO PRENAUPUĆENJE


ROBA:
KOLIČINA:
VREDNOST:
UVOZNIK:
PIB UVOZNIKA:

GORE NAVEDENA ROBA SE NALAZI NA VOZILU:


VOZAČ (ime, prezime i broj pasoša):


PRENAUPUĆENJE IZVRŠITI NA CI:


CARINJENJE VRŠI ŠPEDICIJA:


VOZILO SE U NOVOM SADU OČEKUJE DANA:


ŠPEDITERSKA USLUGA:


USLUGE PRENAUPUĆENJA NAPLATITI OD:

 
    Pod moralnom i materijalnom odgovornošću garantujemo da ćemo gore navedenu pošiljku uredno prijaviti na carinskoj ispostavi koju smo vam naznačili.
    Izjavljujemo da troškove koji proizilaze iz mogućih prekršaja, kojim bi Uprava Carina Republike Srbije teretila vaše preduzeće, padaju na naš teret.
    Za sve sporove nadležan je sud u Novom Sadu.
    Napomena: urednim i potpunim popunjavanjem naloga izbegavaju se eventualne greške.