D.O.O. TRANS-EXPRESS ZA ŠPEDICIJU, TRGOVINU I USLUGE
NOVI SAD, SLOBODANA JOVANOVIĆA 15/I         INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER  
   

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: DOO TRANS-EXPRESS NOVI SAD
Sedište Društva je: 21 000 Novi Sad, Slobodana Jovanovića 15/I
Društvo je registrovano kod Agencije za privredne registre pod brojem 7935/2005
Poslovno ime banke je: Vojvođanska banka A.D. Novi Sad,  broj tekućeg računa je 355-1005411-13
PIB: SR101644876,   PDV: 132698599,    Matični br.: 08260150,    Šifra delatnosti: 60250
Osnivački kapital Društva je: upisan (novčani) kapital 5.648,44 eura od čega je ceo iznos uplaćen.    Društvo je jednočlano.

Tel/fax:   + 381 21/ 300-319, 400-319                      e-mail:texp@EUnet.rs
                + 381 21/ 402-755, 6393-587                    www.trans-express.co.rs
Fax:         + 381 21/ 301-397                                     mob.:  + 381 63/ 522-672


   PREDMET:  NALOG ZA UVOZNO CARINJENJE

UVOZNIK:

ADRESA:
PIB:
TELEFON:
ODGOVORNO LICE:

KORISNIK:

PRODAVAC:

ROBA
PREVOD:
(tačan prevod svake stavke sa fakture ili specifikacija u prilogu)

TARIFNI BROJ:
(za svaku stavku na fakturi ili specifikacija u prilogu)
KOLIČINA U JEDINICI MERE:
VREDNOST U VALUTI:
ZEMLJA POREKLA ROBE:

DA LI ROBA PODLEZE NEKIM POVLASTICAMA(KOJIM)?

PARITET ISPORUKE:
REDNI BROJ KONTROLNIKA:
NAMENA UVOZA:
ŠPEDITERSKA USLUGA:
CARINSKA GARANCIJA:          
    DA           NE

MOLIMO VAS DA DOLE NAVEDEN UPITNIK POPUNITE ZA ROBU VREDNIJU OD 5.000,00 EURA RADI POPUNJAVANJA DEKLARACIJE O VREDNOSTI
U SLUČAJU NEZAOKRUŽENIH ODGOVORA SMATRA SE DA JE NEGATIVAN ODGOVOR

DA LI SU UVOZNIK I PRODAVAC POVEZANI?     
   DA              NE
 

  zaokružiti:
01. jedan od njih je rukovodilac ili direktor firme koja je u vlasništvu ovog drugog            
02. pravno priznati partneri u poslu
03. su u odnosu prodavac i zaposleni
04. direktan ili indirektan vlasnik sa pravom glasa
05. jedan direktno ili indirektno kontroliše drugog
06. direktno ili indirektno su nad kontrolom trećeg lica
07. zajedno kontrolišu treće lice
08. članovi iste porodice

DA LI POVEZANOST UTIČE NA CENU ROBE?      
   DA               NE

u slučaju pozitivnog odgovora obrazložiti:
DA LI SE TRANSAKCIONA VREDNOST UVEZENE ROBE PRIBLIŽAVA TRANSAKCIONOJ VREDNOSTI ISTE ILI SLIČNE ROBE?                             
 DA                NE

navesti pojedinosti:
DA LI POSTOJE BILO KOJA OGRANIČENJA U POGLEDU RASPOLAGANJA ILI KORIŠĆENJA ROBE OD STRANE KUPCA:
      DA               NE   
                                

ako postoje ogranienja zaokružiti ili dopisati:
01.određena Zakonom ili drugim Javnim organom
02.ograničavaju geografsku oblast u kojoj se roba može ponovo prodati
03.ne utiču bitno na vrednost robe?

  


DA LI PRODAJA ILI CENA ROBE PODLEŽE USLOVU ILI NAKNADI ČIJA SE VREDNOST NE MOŽE UTVRDITI U ODNOSU NA VREDNOST ROBE KOJA SE VREDNUJE?       
     DA             NE

DA LI SU BILO KAKVE ROJALITI ILI LICENCNE TAKSE VEZANE ZA UVEZENU ROBU KOJU PLAĆA KAO USLOV PRODAJE?                                         
    DA               NE


DA LI PRIHOD OD PONOVNE PRODAJE,RASPOLAGANJA ILI UPOTREBA ROBE PRIPADA PRODAVCU?         
      DA            NE

Za sve sporove nadležan je sud u Novom Sadu.
Overom ovog naloga odgovaramo materijalno i krivično za tačnost unetih podataka. U slučaju da zbog netačnih podataka firma “TRANS-EXPRESS” doo pretrpi bilo kakvu štetu prihvatamo da nadoknadimo u celosti sve te troškove.